Friday, October 10, 2014

NASADIYA SUKTA OF RIG VEDA , CREATION OF THE COSMOS


CREATION OF THE UNIVERSE  PER RIG VEDA 10.129, NASADIYA (NOT THE NON EXISTENT)-


The Nasadiya sutra verses are dedicated to origin of universe.
Modern science tells that Universe is expanding and contracting periodically and this was also said millions of years ago in Rigveda.
Nasadiya Suktam  - 7 verses- 
1-नास॑दासी॒न्नो सदा॑सीत्त॒दानी॒म् नासी॒द्रजो॒ नो व्यो॑मा प॒रो यत्।
किमाव॑रीव॒: कुह॒ कस्य॒ शर्म॒न्नंभ॒: किमा॑सी॒द्गह॑नं गभी॒रम्॥१॥
nāsa̍dāsī̱nno sadā̍sītta̱dānī̱m nāsī̱drajo̱ no vyo̍mā pa̱ro yat |
kimāva̍rīva̱ḥ kuha̱ kasya̱ śarma̱nnaṁbha̱ḥ kimā̍sī̱dgaha̍naṁ gabhī̱ram ||1||
 Neither existence nor nonexistence was thereNeither matter nor space around
What covered it, where it was and who protected?
Why, that plasma, all pervading, deep and profound?
2 न मृ॒त्युरा॑सीद॒मृतं॒ न तर्हि॒ न रात्र्या॒ अह्न॑ आसीत्प्रके॒तः।
आनी॑दवा॒तं स्व॒धया॒ तदेकं॒ तस्मा॑द्धा॒न्यन्न प॒रः किञ्च॒नास॑॥२॥
na mṛ̱tyurā̍sīda̱mṛta̱ṁ na tarhi̱ na rātryā̱ ahna̍ āasītprake̱taḥ |
ānī̍davā̱taṁ sva̱dhayā̱ tadekaṁ̱ tasmā̍ddhā̱nyanna pa̱raḥ kiñca̱nāsa̍ ||2||
 Neither death nor immortality was thereAnd there was neither day nor night
But for that breathless one breathing on its own
There was nothing else, surely nothing
3 तम॑ आसी॒त्तम॑सा गू॒ळ्हमग्रे॑ऽप्रके॒तं स॑लि॒लं सर्व॑मा इ॒दं।
तु॒च्छ्येना॒भ्वपि॑हितं॒ यदासी॒त्तप॑स॒स्तन्म॑हि॒ना जा॑य॒तैकं॑॥ ३॥
tama̍ āasī̱ttama̍sā gū̱ḻhamagre̍’prake̱taṁ sa̍li̱laṁ sarva̍mā i̱daṁ |
tu̱cchyenā̱bhvapi̍hitaṁ̱ yadāsī̱ttapa̍sa̱stanma̍hi̱nā jā̍ya̱taika̍ṁ || 3 ||
 It was darkness concealed in darknessAnd an uninterrupted continuum of fluid
Out came in material form and shape
That one lying deep inside, on its own intent.
4 काम॒स्तदग्रे॒ सम॑वर्त॒ताधि॒ मन॑सो॒ रेत॑: प्रथ॒मं यदासी॑त्।
स॒तो बन्धु॒मस॑ति॒ निर॑विन्दन् हृ॒दि प्र॒तीष्या॑ क॒वयो॑ मनी॒षा॥४॥
kāma̱stadagre̱ sama̍varta̱tādhi̱ mana̍so̱ reta̍ḥ pratha̱maṁ yadāsī̍t |
sa̱to bandhu̱masa̍ti̱ nira̍vindan hṛ̱di pra̱tīṣyā̍ ka̱vayo̍ manī̱ṣā ||4||
 In the cosmic mind, all pervadingDesire, the primal seed made its first appearance
And the wise men, seeking deep in their heart
Could see the link between ‘that is’ and ‘that is not’.
5, ति॒र॒श्चीनो॒ वित॑तो र॒श्मिरे॑षाम॒धः स्वि॑दा॒सी ३ दु॒परि॑ स्विदासी ३ त्।
रे॒तो॒धा आ॑सन्महि॒मान॑ आसन्त्स्व॒धा आ॒वस्ता॒त्प्रय॑तिः प॒रस्ता॑त्॥५॥
ti̱ra̱ścīno̱ vita̍to ra̱śmire̍ṣāma̱dhaḥ svi̍dā̱sī 3 du̱pari̍ svidāsī 3 t |
re̱to̱dhā āa̍sanmahi̱māna̍ āasantsva̱dhā ā̱vastā̱tpraya̍tiḥ pa̱rastā̍t ||5||
 Reins of the link, a grid of crisscross lines,Holds all the seeds and mighty forces,
Microcosmic forces within
And macro forces out above.
6. को अ॒द्धा वे॑द॒ क इ॒ह प्र वो॑च॒त्कुत॒ आजा॑ता॒ कुत॑ इ॒यं विसृ॑ष्टिः।
अ॒र्वाग्दे॒वा अ॒स्य वि॒सर्ज॑ने॒नाथा॒ को वे॑द॒ यत॑ आब॒भूव॑॥६॥
ko a̱ddhā ve̍da̱ ka i̱ha pra vo̍ca̱tkuta̱ āajā̍tā̱ kuta̍ i̱yaṁ visṛ̍ṣṭiḥ |
a̱rvāgde̱vā a̱sya vi̱sarja̍ne̱nāthā̱ ko ve̍da̱ yata̍ āaba̱bhūva̍ ||6 ||
 Who really knows, who can declareWhen it started or where from?

And where will the creation end?
Seekers and sought entered later –
And so who knows when all this manifested?
7. इ॒यं विसृ॑ष्टि॒र्यत॑ आब॒भूव॒ यदि॑ वा द॒धे यदि॑ वा॒ न।
यो अ॒स्याध्य॑क्षः पर॒मे व्यो॑म॒न्त्सो अ॒ङ्ग वे॑द॒ यदि॑ वा॒ न वेद॑॥ ७॥
i̱yaṁ visṛ̍ṣṭi̱ryata̍ āaba̱bhūva̱ yadi̍ vā da̱dhe yadi̍ vā̱ na |
yo a̱syādhya̍kṣaḥ para̱me vyo̍ma̱ntso a̱ṅga ve̍da̱ yadi̍ vā̱ na veda̍ || 7 ||
 That one, out of which the creation cameMay hold the reins or not,
Perceiving all from above, That one alone
Knows the beginning – may not know too.In its noble simplicity, in the loftiness of its philosophic vision it is possibly the most admirable bit of philosophy of olden times. .. .. .. No translation can ever do justice to the beauty of the original." - Paul Deussen (Ref. 5, pp 119 & 126)
Although modern universe do not know where is original energy, Ancient Indian scripture name is TAPA, a subtle energy.

Time SequenceCosmologyRig Veda
Beginning of timeThere is no physics. Theory cannot account for conditions existing or not existingNeither existence nor nonexistence was there; Neither matter nor space was there;(1st two lines of 1st Verse)
10-32 seconds after Big BangThe inflationary mode ends, having made the universe smooth and almost homogenous. Matter, anti-matter, and radiation are a bubbling opaque stewAnd an uninterrupted continuum of fluid.(2nd line of 3rd Verse)
10-4 seconds after big bangUniverse expands. Matter and anti-matter annihilate each other. There is slightly more matter and this excess comprises the matter in the universe today forming galaxies.Out came in material form and shape That One lying deep inside, on its own intent(Last 2 lines of 3rdVerse)
It can be seen that the modern science is saying the same thing what Rig Veda declared earlier.
Rig Veda's sixth verse, says that who will know and how it started because all came after that.There was unified force and gravity is part of that force which breaks away. Veda makes it clear that by resultant product you can not know the real force behind it.Modern scientist like  Robert Jastrow (internationally known astronomer and authority on life in cosmos; founder and director of NASA’s Goddard Institute of Space Studies), in his book “God and the Astronomers”. The essence of the mathematical calculations and scientific observations in to the galaxies is: The universe has a beginning – that it began at a certain moment in time, under circumstances that seem to make it impossible – jot just now, but ever – to find out what force or forces brought the world into being at that moment.  THIS IS CLEAR CUT COPY OF NASADIYA SUTRA , ancient Rigveda Slok.The famous British theorist, Edward Milne, wrote a mathematical treatise on relativity and he concluded by saying: “As to the first cause of the universe, in the context of expansion, that is left to the reader to insert, but our picture is incomplete without Him.”
Veda also says that this creation and its ending is a repetitive cycle.So evenSteven  Hawking is wrong when he explains destruction or burst of universe.
 Cosmology limits its search and research to material universe only. Is molecule simply a sum of its atoms? Ca n we define an atom as only a group of electrons and protons? Man is not a bundle of flesh and bones only?  Herbert Reeves, the famous astrophysicist, after discussing about the primordial force of Big Bang and subsequent distinct forces like gravity, asks a relevant question: “Did not the universe, somewhere, aim at achieving self-awareness through the creation of human mind?” (His article in Figaro-Magazine of February 1983) The answer is available in Rig Veda for all thinkers of all ages. The answer does not limit human beings only, but extends to all animate and inanimate worlds. Cosmic mind and primordial desire appeared on the scene. Desire entered the mind. Seeds and forces, we know and will know are manifested. These ‘seeds’ for germination (also procreation) and the ‘forces’ to keep all matter into cohesive shapes, spread throughout to transform into macro and micro worlds.
The cosmic mind is also mentioned as Prajapati in other Suktas. In Satapatha Brahmana (6-1-1-8) it is stated – “prajaapati rakaamayata”, meaning Prajapati desired. Cosmic mind desired and it happened. Same is the case in the microcosmic world of human body. We desire, act and incidents take place.
The last verse is more profound in its meaning. That One, the “author” of all events should know the beginning. Veda says That One also may not know! That breathless One is breathing on its own. The beginning of universe, its expansion, demise and re-emergence – entire process is like involuntary inhaling and exhaling. If someone puts a question to any other one, when did you start that particular inhalation, the obvious answer will be – I do not know. It is a continuous process of which I hardly take notice of. The process is a continuum. Beginning and end are relevant to us, parts and parcels of universe. We float and sink in the ocean of time but not that continuous flow of events or its “author”.

Consciousness, is a form of  energy, that focused thought (with intent) can achieve extraordinary things.  
Swami Vivekanada had told Nikola Tesla that the "emptiness" of empty space is in fact not empty, but a great ocean of seething energy!  This included the empty space within the atom in which electrons zoomed around. Thers is connection between mind wave ebergy and deep scalar wave that carry signal ti interseller spaces.

Breathing in and out and gap in between is a dark waiting period before new eruption of existance.
The whole cosmos is interconnected in this field and speed is NOT restricted to speed of light.  Both "Time" and "Space" exist within the realm of our all pervading consciousness .Wright said by Captain Ajit VADKAIYL.

Vedanta has told MILLIONS YEARS AGOo that  origin comes from one singular Bramha.

Tvasta , the double helix coiled serpents ( DNA ) which cannot be destroyed- is mentioned in Rig Veda of millions of years ago.

What is in the macrocosm is in this microcosm.

As per Vedanta we are essentially holographic energy beings existing in a state of resonance with the scalar field of the cosmos. 

None of the quantum scientists have categorized Vedanta as a religious work. They have perused and found that it is a subtle mathematical or scientific analysis.  .


Vedanta and Quantum Mechanics describe the same subject but quantum still sort of getting point.
The space between the electrons , which gave free energy to the perpetual motion of the electrons , which prevent them from falling into the nucleus, is called Akasha as per Vedanta . The electrons, protons and neutrons are only a small part of the atom.  It is the space between them that is, the “substance.”  

Vedanta has told millions of years ago that matter is not condensed substance but a diffused form of energy—and this is what Einstein proved it too.

The Bible says that the universe is only thousands of years old. While Vedanta and the modern quantum theory agrees that it is around 14 billion years.  It is amazing that the timeless Vedic tradition remains relevant and easily expressible in terms of contemporary scientific concepts.


'Om Isha vasyam idam sarvam, yat kincha jagatyam jagat'
"All this- whatever exists in this changing universe, is pervaded by consciousness" 
-Isa Upanishad- 5000 BC
"Om purnamadah purnamidam purnaat purnamudachyate,
  purnasya purnamadaya purnamevaavashishyate"

"That  (consciousness) is full (perfect) ; this (the manifest universe of matter; of names and forms being maya) is full.  This fullness has been projected from that fullness.  When this fullness merges in that fullness,  all that remains is fullness."
-Isa Upanishad


Above video :  Space has an energy density of 1094 grams per cubic centimeter. so it is not “vacuum” or the “quantum vacuum” because it is not empty. 
Everything is energy. Einstein expressed an understanding of this truth in his famous theorem E=MC^2, which established the interchangeability of matter and energy. and he said that "We have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses. There is no matter."  
This quote is from Vedanta which clearly stated Maya, the illusion often mistaken for reality. 
As Science,is advancing, it is going closer to Vedanta like multidimensional space and basis of modern theory of relativity.
Gita says "The  is pervaded by me. ands I am in it and It is in me.From me the world is born, in me it exists, in me it dissolves."  It could be understood if consciousness in Akasha could be understood.
Following is video helps to see ehat is inside you.

Consciousness creates energy, it creates matter, and it creates the perspectives of space and time.
Scalar waves ( by Nikola Tesla ) is the point of fundamental intersection where matter and consciousness influence each other . 
 ‘Yato va imani bhutani jayante; yena jatani jivanti; yatprayantyabhisamvishantiti; tadvijijnasasva; tadbrahmeti”.
Know That from which all beings originate, emerge; That in which all beings rest; and That into which all beings finally merge - That is Brahman. Taittiriya Upanishad  (3.1.1) >5000 BC
The Upanishads are not philosophy but are darshanas, “something seen” and to be realized.
mayā tatam idaṁ sarvaṁ, jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni, na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

“By Me, in My unmanifested form, this entire universe is pervaded.
All beings are in Me,  but I am not in them.” Bhagawat Gita (9.4) 4000 BC

When Swami Vivekananda met Nikola Tesla , in Chicago in 1893, and introduced him to the wisdom of ancient Vedas, or akasha ( ether )-the all pervasive sky of quantum energy of the universe .

You can imagine vastness of Universe by thi- Our solar system and the milky way galaxy is just one of several billion in the universe. The speed of light is 186000 miles per second. This means light travels 6 trillion miles in one year. Our own galaxy is 60000 light years from edge to edge, and several light years thick.  

Light from the nearest star Alpha Centauri takes 4.27 light years to  reach the earth. The Bible says that the universe is only thousands of years old. While Vedanta and the modern quantum theory agrees that it is around 15 billion years.  
Vedanta Universe is more than Quantum rules dictate that every action has a multitude of reaction possibilities. Vedas tell us
that empty space is not empty at all. It is a plenum, containing zero point energy..  
Consciousness ->energy ->matter->Forces of attraction ->particles to come together,form nuclei with electrons orbiting around them giving the illusion of matter.
There is DNA  remains unchanged for >4 billion years.And body has 125 billion miles of DNA, which is 500 billion trips around the earth.The Hindu is not asked to blindly follow a practice or a belief. He is expected to rely on his conscience in the absence of single holy books, middlemen with a hot line to God and single messiahs.

it is possibly the most admirable bit of philosophy of olden times. .. .. .. No translation can ever do justice to the beauty of the original." - Paul Deussen (Ref. 5, pp 119 & 126)

Modern science says that this Universe is 13.7 billion years old. By weight, it is 4% of atoms, 23% of dark matter and 73% of dark energy.This is in consonance with the  Na asat na sat concept of Vedas .  It describes zero state or total single black hole concept.  From this state, the next stage of 'ambhas' ( cosmic water ) is formed.
He created these worlds ambhas , marici , mara and apa --Yajurveda- 5000 BC
In the beginning all this was unmanifested. From that emerged the manifested. The Brahman created Itself by Itself. Therefore it is called the self-creator.  Taittiriya Upanishad 5000 BC

 “Sahovaacha yadurdhvam gargi divo yadavaakprithivyaa yadantharaa dyaavaa prithivee
 ime yadbhutam cha bhavacha bhavishyachetyakshata aakaase tadotam cha protam cheti."  

( Maharishi Yajnavalkya telling Gargi ) ---Brihadaranyaka Upanishad (3:8, 4) 5000 BC

“Oh Gargi! The earth along with those which are above and below the earth, the time that is past, present and future, are all in unmanifested space.”     

"Tadejathi tannaijati taddure tadvantike
Tadantarasya sarvasya tadu sarvasyaasya bahyatah," Esavasyopanishad >8000 BC
"It (Self) moves. It moves not. It is far and it is near. It is within all this, and it is outside all this.”
The whole universe is contained in its space and the whole space is contained in its universe.Confusing if not understood from begining.

"Vishtabhyahamidamkrithsnam ekaamsena sthito jagat" ( Bhagawad Gita sloka 42)
"Only one small microscopic part of His (So called GOD) pervades  the whole universe."

The Rgveda has 1028 hymns (suktas) divided into ten mandalas (books). The shortest sukta (hymn) has 1 verse, whereas the longest has 58 verses, and the total number of verses is 10,462.
Purusha sukta is hymn 10.90 of the Rigveda, dedicated to the Purusha, the "Cosmic Being". The Purusha sukta describes unity among all universe, not only earth,human,animals etc.

Om taccham yoravrini mahe
ghatun yajnaya
ghatun yajnapataye
daivi svastirastu naha
svastir manushebhyaha
urdhvam jigatu bheshajam
sham no astu dvipade
sham chatushpade

Om shantih shantih shantihi
  
Om sahasra shirsha purushaha
sahasrakshas sahasrapat
sa bhumim vishvato vritva
atyatishthad dhashangulam

purusha evedagam sarvam
yadbhutam yaccha bhavyam
utamritatva syeshanaha
yadanne natirohati

etavanasya mahima
ato jyayagamshcha purushaha
padosya vishva bhutani
tripadasya mritam divi

 tripadurdhva udaitpurushaha
padosyeha bhavatpunaha
tato vishvajya kramat
sashana ashane abhi

tasmad viradajayata
virajo adhi purushah
sa jato atyarichyata
pashchad bhumimatho puraha

yatpurushena havisha
deva yajnam atanvata
vasanto asyasidajyam
grishma idhmash sharaddhavihi
  
saptasyasan paridhayaha
trissapta samidhah kritaha
deva yadjajnam tanvanaha
abadhnan purusham pashum

 tam yajnam barhishipraukshan
purusham jatamagrataha
tena deva ayajantaha
sadhya rishayashchaye
  
tasmad yajnat sarvahutaha
sambhritam vrishadajyam
pashugamstya gashchakre
vayavyan aranyan gramashcaye

tasmad yajnat sarvahutaha
richassamani jijignire
chandhagamsi jijignire tasmat
yajus tasmad ajayata

 tasmadashva ajayata
ye ke cobhaya dataha
gavo ha jijignire tasmat
tasmad jnata ajavayaha
  
yatpurusham vyadadhuhu
kadhita vyakalpayan
mukham kimasya kau bahu
kavuru padavuchayate

brahmanosya mukhamasit
bahu rajanyah kritaha
uru tadasya yadvaishyaha
padhyagam shudro ajayata
  
chandrama manaso jataha
chakshoh suryo ajayata
mukhad indrash chagnishcha
pranadvayur ajayata

nabhya asidanta riksham
shirshno dyauh samavartata
padhyam bhumirdishash shrotrat
tada lokagamm akalpayan
  
vedahametam purusham mahantam
adityavarnam tamasastu pare
sarvani rupani vichitya dhiraha
namani kritva abhivadan yadaste
  
dhata purastadya mudajahara
shakrah pravidvan pradishashcha tasraha
tamevam vidvan amrita iha bhavati
nanyah pantha ayanaya vidyate

 yajnena yajnam ayajanta devaha
tani dharmani pradhamanyasan
te ha nakam mahimanas sacante
yatra purve sadhyah santi devaha

 adbhyas sambhutah prithivyai rasacca
vishvakarmanas samavartatadhi
tasya tvashta vidadhad rupameti
tatpurushasya vishvamajanamagre

 vedahametam purusham mahantam
adityavarnam tamasah parastat
tamevam vidvan amrita iha bhavati
nanyah pantha vidyate'yanaya

 prajapatishcharati garbhe antaha
ajayamano bahudha vijayate
tasya dhirah parijananti yonim
marichinam padamicchanti vedhasaha

 yo devebhya atapati
yo devanam purohitaha
purvo yo devebhyo jataha
namo ruchaya brahmaye
  
rucham brahmam janayantaha
deva agre tadabruvan
yastvaivam brahmano vidyat
tasya deva asanvashe

hrishcha te lakshmishcha patnyau
ahoratre parshve
nakshatrani rupam
ashvinau vyattam
ishtam manishana
amun manishana
sarvam manishana

This is modified from many sources, but mainly from these below.

WWW.VEDARAVINDAUM.COM AND CAPT AJIT VADAIKYL 

Notes[edit]

 1. Jump up^ Kenneth Kramer (January 1986). World Scriptures: An Introduction to Comparative Religions. Paulist Press. pp. 34–. ISBN 978-0-8091-2781-8.
 2. Jump up^ David Christian (1 September 2011). Maps of Time: An Introduction to Big History. University of California Press. pp. 18–. ISBN 978-0-520-95067-2.
 3. Jump up^ Upinder Singh (2008). A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century. Pearson Education India. pp. 206–. ISBN 978-81-317-1120-0.
 4. Jump up^ Swami Ranganathananda (1991). Human Being in Depth: A Scientific Approach to Religion. SUNY Press. p. 21. ISBN 0-7914-0679-2.
 5. Jump up^ Wendy Doniger says of this hymn (10.129) "This short hymn, though linguistically simple... is conceptually extremely provocative and has, indeed, provoked hundreds of complex commentaries among Indian theologians and Western scholars. In many ways, it is meant to puzzle and challenge, to raise unanswerable questions, to pile up paradoxes." The Rig Veda. (Penguin Books: 1981) p. 25. ISBN 0-14-044989-2.
 6. Jump up^ "Although, no doubt, of high antiquity, the hymn appears to be less of a primary than of a secondary origin, being in fact a controversial composition levelled especially against theSāṃkhya theory." Ravi Prakash Arya and K. L. Joshi. Ṛgveda Saṃhitā: Sanskrit Text, English Translation, Notes & Index of Verses. (Parimal Publications: Delhi, 2001) ISBN 81-7110-138-7 (Set of four volumes). Parimal Sanskrit Series No. 45; 2003 reprint: 81-7020-070-9, Volume 4, p. 519.
 7. Jump up^ Patri, Umesh and Prativa Devi. . Atheist Centre 1940-1990 Golden Jubilee. Vijayawada, February 1990. Retrieved 2007-04-02.
 8. Jump up^ Carl Sagan, Carl Sagan's: Cosmos Part 10 - The Edge of Forever 37:00
 9. Jump up^ Avinash Sathaye, Translation of Nasadiya Sukta
 10. Jump up^ "As the subject of the hymn is creation typified and originated by the mysterious primeval sacrifice (cp. X.90), Prajāpati the Creator is said by Sāyana to be the deity. The Rṣi is Yajña (Sacrifice), Prajāpati's son." Ralph T. H. Griffith. The Hymns of the Ŗgveda. (Motilal Banarsidass: Delhi: 1973 New Revised Edition, Reprint 1995) p. 634, note. ISBN 81-208-0046-X.
 11. Jump up^ "Bharat Ek Khoj - Starting Track". Retrieved 16 May 2012.

Further reading[edit]

 • Joel P. Brereton, Edifying Puzzlement: Ṛgveda 10. 129 and the Uses of EnigmaJournal of the American Oriental Society (1999)
 • P. T. Raju, The Development of Indian Thought, Journal of the History of Ideas (1952)
 • Karel Werner, Symbolism in the Vedas and Its Conceptualisation, Numen (1977)

No comments:

Post a Comment